eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Nostalgia v oblakoch pary a dymu
Peter, 23.09.2008 (15072 pretan)

 V nedeu 14. septembra 2008 vo Zvolene a na trati 153 zo Zvolena Šiah pokraoval zaujímavý program pod názvom "Nostalgia v oblakoch pary". Pre milovníkov eleznice bola pripravená akcia, pri ktorej sa historické koajové vozidlá predviedli v pohybe na trati zo Zvolena do Dobrej Nivy a spä. Pripomeme si priebeh tejto akcie nasledovnou fotoreportáou.
 

Malé, ale aj veké parné rušne, ale tie motorové vozne a rušne sa tu predviedli striedavo na osobných a nákladných vlakoch zo Zvolena do Dobrej Nivy a spä. Okrem toho dva mimoriadne osobné vlaky išli ešte alej, jeden išiel do Krupiny a druhý a do Šiah, a potom spä do Zvolena. 

Mimoriadne vlaky zoradené na koaji


Náladu na stanici spríjemovalo dievenské duo

 Pochopitene, e túto akciu som si nemohol necha ujs. Preto som ráno opä vyrazil do Zvolena. Poasie nebolo u také príjemné ako v sobotu na pretekoch parných rušov, bolo podstatne chladnejšie a na oblohe bolo aj dos oblanosti. Mono aj to bol dôvod, e na akcii bolo pomenej udí ako v sobotu. 

Parný ruše 422.0108 na ele nákladného vlaku

 Po príchode na osobnú stanicu vo Zvolene boli mimoriadne vlaky u zoradené. Preto som spravil zopár záberov a presunul som sa za Zvolen k Neresnickému tunelu. Tu som pokal na prvý mimoriadny osobný vlak do Dobrej Nivy, na ele ktorého bol ruše 423.041 Veký býek z eskej republiky. 

Parný ruše 423.041 Veký býek
na ele mimoriadneho osobného vlaku


 Vlaky, osobné a nákladné, mali zo Zvolena odchádza asi v desaminútových intervaloch, take bolo dostatok asu na prípadný presun po trase. Po prvých záberoch pri tuneli, som sa presunul alej na tra. Tu som opä odfotil prvý parný vlak a potom som fotil alšie vlaky. 

Mimoriadny MOs s M 131.1053 do Dobrej Nivy

 Kee som chcel ma nejaké zábery aj zo zastávky v Podzámoku, tak alšie miesto na fotenie bolo urené. 

Parný ruše 422.0108 Malý býek na nákladnom vlaku


Parný ruše 477.013 Papagáj na ele mimoriadneho vlaku


T 678.0012 Pomaran na nákladnom vlaku ako kedysi

 Pretoe nasledovala trochu dlhšia prestávka, presunul som sa na elezninú stanicu do Dobrej Nivy. Tu boli na koaji zoradené vlaky tak, ako prichádzali. Krátko po príchode do stanice prichádzal aj mimoriadny vlak do Šiah. Na oboch koncoch vlaku boli Pielsticky T 466.0. Vlak po krátkej chvíli pokraoval alej do Šiah. Na stanici bolo dos udí, niektorí cestovali mimoriadnymi vlakmi, iní fotili a alší, domáci, tu prišli zo zvedavosti. Na trati 153 je od februára 2003 zastavená osobná doprava, take mali príleitos opä vidie vlaky, rušne a motorové vozne, niektoré tu kedysi denne premávali. 

Mimoriadny osobný vlak do Šiah
na ele s motorový rušom T 466.0253 Pielstick

 Vlakové posádky vyuili prestávku na oddych a prípravu na spiatonú cestu. Niektoré rušne si toti vymenili "záa", ím organizátori ešte viac spestrili túto akciu. 

Parný ruše 331.037 Uhranka spokojne odfukuje

 Ke bolo všetko pripravené, vlaky zaali postupne odchádza zo stanice Dobrá Niva, spä do Zvolena. Akurát jeden parný vlak išiel najprv do Krupiny, a a odtia sa potom vrátil do Zvolena. Ja som sa opä presunul na tra, aby som urobil ešte zopár snímkov z akcie. 

Motorový ruše T 678.0012 Pomaran


Parný ruše 477.013 Papagáj

 Neakal som však na všetky vlaky, pretoe as rýchlo letel a chcel som si pozrie ešte Pápeský vlak, ktorý bol na stanici vo Zvolene. Nakoniec som zvyšné mimoriadne vlaky odfotil priamo na stanici vo Zvolene. 

Parný ruše 475.196 Šlachtiná pod pavuinou

 Okrem mimoriadnych vlakov a Pápeského vlaku si návštevníci na stanici vo Zvolene mohli pozrie aj takéto zaujímavé modely lokomotív. 

elezniné modely z ohokovek

 Nálada na akcii bola dobrá, aj napriek chladnejšiemu poasiu. Okrem vlakov tu lovek stretne aj starých známych priateov, ktorými sa aspo z asu na as môe osobne porozpráva. A aj o tom sú takéto akcie. Záverom nezostáva u ni iné, len poakova organizátorom akcie a posádkam vlakov za skvelú akciu, a popria im, aj historickým mašinkám vea štastných kilometrov.

Fotografie z akcie "Nostalgia v oblakoch pary" si môete pozrie vo fotoalbume.

© Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Za manipulanm vlakom do iah a Krupiny (04.09.2011)
85. rokov elezninej trate Zvolen Krupina (15.01.2010)
Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153 (10.02.2008)
Tra 153: Zvolen os.st. - ahy - ata (27.09.2007)


Home